Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic? 0
Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

Często dostajemy pytania odnośnie przepisów nakazujących stosowanie gaśnic, gdzie je znaleźć i czy są ogólnodostępne, dlatego widzimy realną potrzebę, wskazania najczęściej stosowanych przepisów.  Poniższy wpis ma na celu zebranie najczęściej poszukiwanych regulacji prawnych, w zakresie stosowania gaśnic między innymi w: budynkach, obiektach budowlanych, stacjach paliw, magazynach gazu płynnego, samochodach osobowych, ciężarówkach, autobusach oraz wszelkich pojazdach w myśl umowy ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Budynki i obiekty budowlane

 • Ustawa o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Art. 4.1.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na

terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.

2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

C - gazów;

D - metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

 1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 2. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 3. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,

 • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
 1.  Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
  1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
   1. przy wejściach do budynków,
   2. na klatkach schodowych,
   3. na korytarzach,
   4. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
  3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
 2. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
  1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Często spotykanym błędem jest nieuwzględnianie odległości z każdego miejsca w obiekcie, do najbliższej gaśnicy, która nie może przekraczać 30 metrów. Osoby, które podchodzą do tematu pobieżnie, dobierają ilość gaśnic, realizując wyłącznie pkt. 3 (zapewnić wymaganą ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na określoną powierzchnie), jest to podstawowy, ale niestety częsty błąd.

Szukasz gaśnicy dobranej do twoich potrzeb. Oferujemy szeroką gamę produktów i profesjonalne doradztwo.

Sprawdź- Sklep FIRETECH https://www.sklep-firetech.waw.pl/gasnice-i-urzadzenia-gasnice

 

Stacje paliw i magazyny butli z gazem płynnym

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
 • 80. 1. Magazyn, w którym składowane są butle z gazem płynnym:
 • w zależności id masy składowanego gazu płynnego, wyposaża się w gaśnice proszkowe o masie 9kg w ilości:
 1. 1 gaśnica- w przypadku składowania gazu płynnego o masie do 440kg
 2. 2 gaśnice- w przypadku składowanego gazu płynnego o masie od 441kg do 5500kg oraz dodatkowo jedną gaśnicę na każde 10 000kg masy składowanego gazu płynnego powyżej 5500kg
 3. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO2 o masie 5kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9kg.
 • 120. Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:
 • 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;
 • 3 koce gaśnicze;
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

 

Szukasz gaśnicy przewoźnej, gaśnicy proszkowej 9kg, gaśnicy proszkowej 6kg, gaśnicy śniegowej 5kg, koca gaśniczego? Oferujemy szeroki wybór i profesjonalne doradztwo.

Sprawdź- Sklep FIRETECH

https://www.sklep-firetech.waw.pl/znaki-bezpieczenstwa-przeciwpozarowe

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-GP-9x-ABCE/110

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-GP-6x-ABCE-plus-do-245-kV/95

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-sniegowa-GS-5x-z-BE-PLUS-do-245kV/113

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/KOC-GASNICZY-140x180/104

Pojazdy

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym zarządza się, co następuje:
 • 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;

 • 18. 1. Autobus powinien być wyposażony w:

3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga -wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6m może być wyposażony w jedną gaśnicę;

 • 40. 2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w:

8) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.

 

Szukasz gaśnicy samochodowej? Sprawdź- Sklep FIRETECH

(kliknięcie odsyła do zakładki w sklepie https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-z-wieszakiem-GP-1z-BCMP/108

 

 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2017

 Wyposażenie przeciwpożarowe

8.1.4.1   W odniesieniu do jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne, innych niż wymienione pod 8.1.4.2, mają zastosowanie następujące przepisy:

 1. a) każda jednostka transportowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) właściwego do gaszenia pożaru silnika lub kabiny jednostki transportowej;
 2. b) wymagane jest następujące wyposażenie dodatkowe:

(i)           dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 12 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) z których co najmniej jedna powinna mieć minimalna pojemność 6 kg;

(ii)          dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i nieprzekraczającej 7,5 ton, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 8kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych), z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6kg;

(iii)         dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 4 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

8.1.4.2   Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6, powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

Tu znajdziesz wyposażenie pojazdu zgodnego z ADR. Oferujemy, szeroką gamę produktów.

Sprawdź- Sklep FIRETECH  https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/c/ADR/99

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • 5. Tramwaj silnikowy powinien być wyposażony w:

5) gaśnicę śniegową o zawartości 5 kg dwutlenku węgla lub gaśnicę proszkową o zawartości 6 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, w pobliżu stanowiska motorniczego.

 • 6. 1. Zespół tramwajowy powinien być wyposażony w:
 • co najmniej 2 gaśnice spełniające wymagania, o których mowa w §5 pkt 5;

 

Potrzebujesz gaśnicy proszkowej 6kg, gaśnicy śniegowej 5kg?

Sprawdź- Sklep FIRETECH

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-GP-6x-ABCE-plus-do-245-kV/95

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-sniegowa-GS-5x-z-BE-PLUS-do-245kV/113

 

Mamy nadzieje, że przytoczone przez nas treści będą pomocne. Zachęcamy do korzystania z porad naszych doradców. Doradzimy, na każdym etapie doboru gaśnic oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.

 

Wyślij email:      

sklep@firetech.waw.pl

Zadzwoń:

+48 22 486 33 68

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium