Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

Często dostajemy pytania odnośnie przepisów nakazujących stosowanie gaśnic, gdzie je znaleźć i czy są ogólnodostępne, dlatego widzimy realną potrzebę, wskazania najczęściej stosowanych przepisów.  Poniższy wpis ma na celu zebranie najczęściej poszukiwanych regulacji prawnych, w zakresie stosowania gaśnic między innymi w: budynkach, obiektach budowlanych, stacjach paliw, magazynach gazu płynnego, samochodach osobowych, ciężarówkach, autobusach oraz wszelkich pojazdach w myśl umowy ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Budynki i obiekty budowlane

 • Ustawa o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Art. 4.1.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na

terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.

2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

C - gazów;

D - metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

 1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 2. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 3. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,

 • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
 1.  Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
  1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
   1. przy wejściach do budynków,
   2. na klatkach schodowych,
   3. na korytarzach,
   4. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
  3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
 2. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
  1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Często spotykanym błędem jest nieuwzględnianie odległości z każdego miejsca w obiekcie, do najbliższej gaśnicy, która nie może przekraczać 30 metrów. Osoby, które podchodzą do tematu pobieżnie, dobierają ilość gaśnic, realizując wyłącznie pkt. 3 (zapewnić wymaganą ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na określoną powierzchnie), jest to podstawowy, ale niestety częsty błąd.

Szukasz gaśnicy dobranej do twoich potrzeb. Oferujemy szeroką gamę produktów i profesjonalne doradztwo.

Sprawdź- Sklep FIRETECH https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/c/GASNICE/36

 

Stacje paliw i magazyny butli z gazem płynnym

 

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
 • 80. 1. Magazyn, w którym składowane są butle z gazem płynnym:
 • w zależności id masy składowanego gazu płynnego, wyposaża się w gaśnice proszkowe o masie 9kg w ilości:
 1. 1 gaśnica- w przypadku składowania gazu płynnego o masie do 440kg
 2. 2 gaśnice- w przypadku składowanego gazu płynnego o masie od 441kg do 5500kg oraz dodatkowo jedną gaśnicę na każde 10 000kg masy składowanego gazu płynnego powyżej 5500kg
 3. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO2 o masie 5kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9kg.
 • 120. Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:
 • 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;
 • 3 koce gaśnicze;
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

 

Szukasz gaśnicy przewoźnej, gaśnicy proszkowej 9kg, gaśnicy proszkowej 6kg, gaśnicy śniegowej 5kg, koca gaśniczego? Oferujemy szeroki wybór i profesjonalne doradztwo.

Sprawdź- Sklep FIRETECH

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/c/PRZEWOZNE/73

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-GP-9x-ABCE/149

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-GP-6x-ABCE-plus-do-245-kV/133

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-sniegowa-GS-5x-z-BE-PLUS-do-245kV/136

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/KOC-GASNICZY-140x180/142

Pojazdy

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym zarządza się, co następuje:
 • 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;

 • 18. 1. Autobus powinien być wyposażony w:

3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga -wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6m może być wyposażony w jedną gaśnicę;

 • 40. 2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w:

8) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.

 

Szukasz gaśnicy samochodowej? Sprawdź- Sklep FIRETECH

(kliknięcie odsyła do zakładki w sklepie https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-z-wieszakiem-GP-1z-BCMP/146

 

 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2017

 Wyposażenie przeciwpożarowe

8.1.4.1   W odniesieniu do jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne, innych niż wymienione pod 8.1.4.2, mają zastosowanie następujące przepisy:

 1. a) każda jednostka transportowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) właściwego do gaszenia pożaru silnika lub kabiny jednostki transportowej;
 2. b) wymagane jest następujące wyposażenie dodatkowe:

(i)           dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 12 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) z których co najmniej jedna powinna mieć minimalna pojemność 6 kg;

(ii)          dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i nieprzekraczającej 7,5 ton, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 8kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych), z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6kg;

(iii)         dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 4 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

8.1.4.2   Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6, powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

Tu znajdziesz wyposażenie pojazdu zgodnego z ADR. Oferujemy, szeroką gamę produktów.

Sprawdź- Sklep FIRETECH  https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/c/ADR/99

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • 5. Tramwaj silnikowy powinien być wyposażony w:

5) gaśnicę śniegową o zawartości 5 kg dwutlenku węgla lub gaśnicę proszkową o zawartości 6 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, w pobliżu stanowiska motorniczego.

 • 6. 1. Zespół tramwajowy powinien być wyposażony w:
 • co najmniej 2 gaśnice spełniające wymagania, o których mowa w §5 pkt 5;

 

Potrzebujesz gaśnicy proszkowej 6kg, gaśnicy śniegowej 5kg?

Sprawdź- Sklep FIRETECH

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-proszkowa-GP-6x-ABCE-plus-do-245-kV/133

https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/p/Gasnica-sniegowa-GS-5x-z-BE-PLUS-do-245kV/136)

 

Mamy nadzieje, że przytoczone przez nas treści będą pomocne. Zachęcamy do korzystania z porad naszych doradców. Doradzimy, na każdym etapie doboru gaśnic oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.

 

Wyślij email:      

sklep@firetech.waw.pl

Zadzwoń:

+48 22 486 33 68

Produkt dnia
Sorbent PROFI-SORB z atestem PZH op. 20kg
Sorbent PROFI-SORB z atestem PZH op. 20kg
79,00 zł 64,23 zł
op.
APTECZKA SAMOCHODOWA TYP TK
APTECZKA SAMOCHODOWA TYP TK
19,28 zł 17,85 zł
szt.
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE SELECTION EI30 LF632C
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE SELECTION EI30 LF632C
7 000,00 zł 5 691,06 zł
szt.
Lakier ogniochronny Uniepal Drew Aqua 1-K op. 2,5L
Lakier ogniochronny Uniepal Drew Aqua 1-K op. 2,5L
396,00 zł 321,95 zł
op.
Gaśnica "płynowa" - atrapa
Gaśnica "płynowa" - atrapa
30,75 zł 25,00 zł
szt.
Lakier ogniochronny Uniepal Drew Aqua Kolor op.2,5 L
Lakier ogniochronny Uniepal Drew Aqua Kolor op.2,5 L
295,20 zł 240,00 zł
szt.
Lakier ogniochronny Uniepal Drew Special FR op. 5L
Lakier ogniochronny Uniepal Drew Special FR op. 5L
676,50 zł 550,00 zł
szt.
BURNBLOCK impregnat p.poż do drewna, tkanin i papieru 5L
BURNBLOCK impregnat p.poż do drewna, tkanin i papieru 5L
244,77 zł 199,00 zł
szt.
PROTECTA FR COATING
PROTECTA FR COATING
370,00 zł 300,81 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl