Warszawa: 501-102-612 sklep@firetech.waw.pl Adres: Estrady 9, 05-080 Mościska

Łódź: 518-272-385 sklep.lodz@firetech.waw.pl Adres: ul. Zbąszyńska 3E, 91-342 Łódź

Wersje językowe
Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic? 0
Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe stanowi istotny element utrzymania porządku publicznego oraz ochrony życia i mienia. W tym kontekście, stosowanie gaśnic odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu oraz skutecznym gaszeniu pożarów. Kodeksy prawne, które regulują obowiązek stosowania gaśnic, stanowią fundamentalne narzędzie w systemie norm i regulacji mających na celu ochronę społeczeństwa przed zagrożeniem pożarowym. W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na analizie wybranych przepisów prawnych, które nakładają obowiązek stosowania gaśnic, a także określają zasady ich utrzymania i użytkowania.

 

 Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

 

 1. Budynki i obiekty budowlane

Ustawa o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

 

Art. 4.1.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

 1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.
 1. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

 

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

C - gazów;

D - metali

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

 

 1. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

 

 • na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym: zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2, zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem, na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

 

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- przy wejściach do budynków,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

 

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Często spotykanym błędem jest nieuwzględnianie odległości z każdego miejsca w obiekcie, do najbliższej gaśnicy, która nie może przekraczać 30 metrów. Osoby, które podchodzą do tematu pobieżnie, dobierają ilość gaśnic, realizując wyłącznie pkt. 3 (zapewnić wymaganą ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na określoną powierzchnie), jest to podstawowy, ale niestety częsty błąd.

 

Stacje paliw i magazyny butli z gazem płynnym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 1. 1. Magazyn, w którym składowane są butle z gazem płynnym:

w zależności id masy składowanego gazu płynnego, wyposaża się w gaśnice proszkowe o masie 9kg w ilości:

1 gaśnica- w przypadku składowania gazu płynnego o masie do 440kg

2 gaśnice- w przypadku składowanego gazu płynnego o masie od 441kg do 5500kg oraz dodatkowo jedną gaśnicę na każde 10 000kg masy składowanego gazu płynnego powyżej 5500kg

Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO2 o masie 5kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9kg.

 1. Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:

 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;

2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;

3 koce gaśnicze;

2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

Odpowiednie gaśnice i sprzęt dla stacji paliw i magazynów butli:

Znaki bezpieczeństwa przeciwpożarowe

Gaśnica proszkowa GP-9x ABCE

Gaśnica proszkowa GP-6x ABCE-plus-do-245-kV

Gaśnica śniegowa GS-5x z BE-PLUS-do-245kV

Koc gaśniczy 140x180

 

Pojazdy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym zarządza się, co następuje:

 

 1. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;

 

 1. 1. Autobus powinien być wyposażony w:

3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga -wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6m może być wyposażony w jedną gaśnicę;

 

 1. 2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w:

8) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.

 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2017

Wyposażenie przeciwpożarowe

 

8.1.4.1 W odniesieniu do jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne, innych niż wymienione pod 8.1.4.2, mają zastosowanie następujące przepisy:

 

 1. a) każda jednostka transportowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) właściwego do gaszenia pożaru silnika lub kabiny jednostki transportowej;
 2. b) wymagane jest następujące wyposażenie dodatkowe:

(i) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 12 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) z których co najmniej jedna powinna mieć minimalna pojemność 6 kg;

 

(ii) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i nieprzekraczającej 7,5 ton, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 8kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych), z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6kg;

 

(iii) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 4 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

 

8.1.4.2 Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6, powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 1. Tramwaj silnikowy powinien być wyposażony w:

 

5) gaśnicę śniegową o zawartości 5 kg dwutlenku węgla lub gaśnicę proszkową o zawartości 6 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, w pobliżu stanowiska motorniczego.

 

 1. 1. Zespół tramwajowy powinien być wyposażony w:

co najmniej 2 gaśnice spełniające wymagania, o których mowa w §5 pkt 5;

 

 

Odpowiednie gaśnice i sprzęt:

 

Gaśnica samochodowa 1kg

Gaśnica pianowa - najlepszy wybór do domu/mieszkania 

 

Mamy nadzieje, że przytoczone przez nas treści będą pomocne. Zachęcamy do korzystania z porad naszych doradców. Doradzimy, na każdym etapie doboru gaśnic oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl